Full de ruta e-NOTUM


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Nova versió de l'entorn d'empleat públic a EACAT

Oberta

Renovació de tota l'aplicació d'eNOTUM a l'EACAT, i que està adreçada a empleat públic, que permet la creació i gestió de les notificacions i de les comunicacions.

Integració amb Punto Único de Notificaciones de l'Estat

Oberta

Integració amb el "Punto único de notificaciones" de l'Estat per poder consultar les notificacions dipositades per altres plataformes de notificacions que no són la de l'eNOTUM.

Integrar nous mecanismes d’identificació segons REIDAS

Oberta

Adaptació del servei als nivells d'identificació d'acord al reglament europeu eiDAS.

Segregació de les notificacions per grups d'usuaris d'ens emissors

Oberta

Gestió de l'accés a les notificacions perquè només tinguin accés els usuaris que pertanyen al departament emissor de la notificació.

Entorn ciutadà: "Visió de les meves notificacions"

Oberta

Nou portal d'accés a les notificacions, adreçat a ciutadà i a empresa, que permetrà poder consultar totes les seves notificacions i comunicacions sense haver de canviar d'ens.