Full de ruta VÀLID


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Integració del signador per emprar TCAT-N

Oberta

Integrar el servei amb el signador centralitzat del Consorci, amb l'objectiu de desplegar certificats de treballador públic al núvol (TCAT-N), de forma que es pugui signar des del portasignatures i d'altres aplicacions integrades amb el signador

Integració amb Signador Centralitzat per signatura amb TCATP

Oberta

Cal integrar el Signador amb el TrustedX per tal de poder emprar els certificats personals d'empleat públic TCAT-P de forma remota.

Desenvolupament validació nous formats de signatura al Validador

Oberta

Cal que PSIS validi els formats de signatura establerts a la decisió d'execució 2015/1506

Definició funcional nou VALid

Oberta

Durant el 2019 es produirà un refactoring del programari del Servei VALid, amb l'objectiu de millorar la seva disponibilitat. El nou VALid inclourà un redisseny de la interfície d'usuari, integració amb la nova versió de Cl@ve i d'altres funcionalitats requerides per les aplicacions que en fan ús.