Full de ruta Govern Obert


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores en els indicadors de gestió econòmica municipal

En Progres

Objectiu

Desenvolupar i posar a disposició dels ajuntaments d’un nou mòdul al portal de Govern Obert i Transparència amb diferents indicadors de gestió econòmica, amb l’objectiu que, en un format gràfic, entenedor i proper, es faciliti a la ciutadania la consulta d’informació vinculada a la gestió econòmica d’un ens.

L’activació del mòdul ha de facilitar visualitzar al portal un seguit d’indicadors, concretament:

• Pressupost
• Endeutament
• Inversions
• Càrrega fiscal
• Liquidació d’ingressos i despeses
• Superàvit / dèficit

Amb la possibilitat de visualitzar-ne l’evolució els darrers 5 anys, conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure’ns l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya.

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores als ítems associats amb organització municipal

En Progres

Objectiu:

Aproximar la transparència a la ciutadania a partir de la millora de la i informació relativa als ítems relacionats amb "organització municipal". Concretament:

• Cartipàs i organització política
• Càrrecs electes
• Grups polítics / municipals
• Òrgans de govern i funcions
• Alts càrrecs i càrrecs eventuals

Aquesta millora passa pel desenvolupament i posada en marxa d’un nou mòdul que permetrà als ens locals informar tots aquests ítems d’una manera més dinàmica, clara i intuïtiva per a la ciutadania, amb la possibilitat de millors recursos gràfics, així com la descàrrega de les dades en format obert.

Avançar en la creació d’un espai de difusió de bones pràctiques en ús i foment de les dades obertes

Oberta

Objectiu

És evident que l’interès de les administracions públiques en l’ús de les dades obertes s’incrementarà en els propers mesos, sigui per a millorar la divulgació de la informació, per automatitzar des de l’origen o per efectes de compliment de la legalitat. Paral·lelament també creixeran els recursos: models que s’ofereixen per a estandarditzar dades, bones pràctiques en determinats municipis que es podrien compartir, etc.

Així doncs és d’interès per part del servei de Govern Obert de poder oferir un espai al web de l’AOC per a poder explicar bones pràctiques, recollir estàndard i recursos que facilitin als ens locals disposar d’un repositori d’interès per al foment de les dades obertes a la seva organització.

Fomentar l’ús del portal de dades obertes AOC al món local

Oberta

Objectiu

A 1 gener de 2020 hi ha 12 ens que publiquen dades obertes pròpies amb solució AOC que permet autogestió. Es preveu per aquest 2020 com a mínim duplicar aquesta dada.

Seguiment de la col·laboració de l'AOC en els diferents grups de treballs de la Xarxa de Governs Transparents (XGT)

Oberta

Objectiu

Durant aquest 2020 es preveu seguir participant en els diferents Grups de Treball de la Xarxa de Governs Transparents per anar avançant col·laborativament en diferents aspectes claus com ara:

• Preparar nous materials pel foment de la transparència al món local com guies, pels ens locals dependents, transparència i protecció de dades o retiment de comptes
• Col·laborar en els diferents textos normatius en curs
• Revisió dels ítems existents i creació de nous ítems
• Avançar en model d’autoavaluació de la integritat i bon govern
• Col·laborar en la coordinació de la formació al territori a través del GT de formació
• Avançar en un model de participació ciutadana de país a partir del GT Participació
• Fomentar el projecte Decidim Catalunya que impulsa la DG de Participació Ciutadana via el GT de participació

Fomentar l’enviament de correus als editors del portal amb el recull de l’estat d’actualització del seu portal

En Progres

Objectiu

El portal de transparència disposa d’un quadre de comandament intern que dóna informació sobre l’estat d’emplenament (ítems emplenats, buits, propers a caducar...), però l’accés per part dels treballadors públics (editors del portal), al quadre és baixa.

Seguint el criteri de més proactivitat en la informació, durant aquest 2020 es preveu fer arribar via sistema de subscripció (per correu electrònic) als editors del portal l’estat detallat de l’entorn que gestionen.

Avançar amb més fonts de dades que permetin automatitzar ítems de transparència

Oberta

Objectiu

De dades ni ha en moltes fonts supramunicipals però no totes són òptimes o, en molts casos no estan en format obert.

És objecte de l'AOC seguir avançant en l'obtenció de noves fonts d’informació públiques i privades (o millorar les existents), per així fomentar més fonts de dades que puguin automatitzar-se als ítems del portal de transparència, tot afavorint la qualitat de la informació, la reducció de tasques administratives als ens i la millora de la informació que es mostra a la ciutadania.

Fomentar la transparència proactiva vers la ciutadania

Oberta

Objectiu

L’ítem “Convocatòries de personal” és amb diferència l’ítem més consultat per la ciutadania al conjunt de portals de transparència. En aquest sentit es proposa avançar en sistemes que permetin a la ciutadania poder-se subscriure (des del portal de transparència) a informació convocatòries de personal (amb col·laboració amb CIDO – Diputació de Barcelona), de manera totalment proactiva.

Paral·lelament, una segona derivada d'aquesta tasca, serà una millora en la imatge gràfica de la informació associada a convocatòries de personal que es dona des del portal de transparència.

Incrementar el nombre de conjunt de dades estandarditzats pel món local

En Progres

Objectiu

A 1 gener de 2020 es compta amb 5 conjunts de dades estandarditzats publicats. Es preveu arribar a finals de 2020 amb una oferta d’un mínim de 25 conjunts estandarditzats pel món local.

Fomentar mecanismes que facilitin la transparència des de l’origen

En Progres

Objectiu

Una de les principals necessitats dels portals de transparència és faciltar la seva integració amb back-offce de gestió per automatitzar la información publicada als diferents ítems de transparència.

L’aposta del servei és fomentar l’automatització de la publicació a partir de la informació que l’ens publiqui al seu portal de dades obertes (on disposa de capacitat per autogestionar els conjunts de dades que hi publica).

L’objectiu per aquest 2020 és doncs millorar les actuals solucions d’automatització de dades entre els dos entorns, facilitant una relació més directa entre el portal de DDOO i els ítems de transparència, tot afavorint mecanismes que permetin a l’entorn de trnasparència gestionar millor les dades que relaciona (seleccionar l’ordre de camps, noms de les taules…), d’una manera senzilla i ágil.

Potenciació de la sindicació de conjunts de dades AOC amb el portal de la Generalitat

En Progres

El portal de dades obertes AOC disposa de diferent informació del món local que pot tenir ser d'interès de sindicar amb la solució de portal de dades obertes que disposa la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, si l'any 2019 es van sindicar 5 conjunts de dades, per aquest 2020 es proposa arribar a una vintena de conjunts de dades compartits. Cal destacar que aquests conjunts de dades del món local quedaran així també púbics a datos.gov i al European Data portal.