Full de ruta e-SET


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Actualitzar i adaptar el model e-SET

En Progres

Inclou:

  • Actualitzar les taules mestres del model e-SET de forma coordinada amb les Diputacions: tipologies documentals, quadre de classificació i àrees/unitats de treball
  • Definir model de procediment genèric
  • Establir recomanacions en el procés de digitalització i generació de còpies autèntiques
  • Estudiar definir models de dades comunes per tipologia d'expedients a efectes indicadors, transparència

Què hem fet?

Avaluar noves solucions a certificar com a gestor e-SET

En Progres

Avaluar el nivell de compliment de les següents solucions al model e-SET: ACTIO i AYTOS.

Què hem fet?:

  • El 31 de maig del 2019 es publica a la pàgina web del Consorci AOC l'informe de nivell de compliment de la solució d'Aytos Berger-Levrault - FirmaDoc+Registre Accede_ amb la metodologia e-SET: enllaç