Full de ruta REPRESENTA

Resum Estat Data estimada Descripció

Habilitar correu-e pendent acceptació (1 setmana, 1 mes)

Oberta

Habilitar recordatoris que una representació està estat "Pendent d'acceptació".

Integració amb APODERA

Oberta

Integració amb el REA Apodera

Creació de representacions a instància de representant sense documentació adjunta

Oberta

Habilitar la creació d'inscripcions a instància de representant sense documentació adjunta (amb acceptació poderdant)

Nou portal de ciutadania

Oberta

Redisseny del portal de ciutadania tenint en compte els estàndards d'usabilitat i accessibilitat i el feedback rebut dels usuaris en els primers mesos de funcionament.

Incorporació consulta de subsistència de poders notarials al Representa

En Progres

Incorporació pestanya de consulta de subsistència de poders notarials al Registre del Notariado de representacions inscrites o no al Representa.

Ampliació de capacitats per alinear-nos amb Apodera

Oberta

Caldria realitzar un anàlisi de les capacitats d'Apodera, de Representa i de les necessitats que s'han anat detectant amb l'ús del servei, per revisar les capacitats actuals de la plataforma Representa.

Facilitar omplir document sol·licitud al portal empleat públic

Oberta

Canvis en el fluxe de treball del portal de l'empleat públic per facilitar que les sol·licituds de la ciutadania (alta, baixa i acceptació) es generin i omplin automàticament a partir de les dades introduides per l'empleat públic i que només sigui necessari impressió i signatura, previ a la generació de còpia autèntica i incorporació a la plataforma (a valorar si es pot incorporar signatura biomètrica)

Enviament de correus-e quan existeixen pendents de validació

En Progres

Habilitació de l'enviament d'un correu-e automàtic, de periodicitat setmanal, per al rol validadors, amb el llistat de les representacions pendents de validació. 

Definir contingut Informe de validació automàtic a partir dels camps portal

Oberta

Determinar els camps que hauria de contenir l'informe de validació automàtic a generar a partir de la plataforma i ampliar els camps a omplir per a la generació de l'informe, a partir de les necessitats dels usuaris i de la proposta de la Nota Tècnica d'Interoperabilitat definida per l'AGE.

Analitzar canvis funcionals i tècnics per passar a catàleg únic

Oberta

Determinar tots els canvis a implementar per passar a un catàleg estàndard únic i analitzar els riscos que suposen, que permetria disposar d'una atorgació de poders a tràmits per a tots els organismes usuaris de la plataforma.

Avaluar opcions d'integració amb Registre Mercantil

Oberta

Analitzar la informació disponible a la base de dades del registre mercantil en relació amb les representacions i les opcions d'integració disponibles.

Gestionar caducitat representacions en stand by

Oberta

Tal i com actualment fa Apodera, gestionar la caducitat automàtica de les representacions que estiguin en estats "stand by" durant n dies (pendent acceptació, pendent de validació).

Pròrroga de poders

Oberta

Habilitar la funcionalitat prevista a art.6.6 Llei 39/2015

Facilitar recuperació còpies simples Notariado

Oberta

Recuperació de còpies simple del Registre del Notariado a partir de:

  • protocol notarial (perfil empleat públic)
  • protocol notarial (perfil validador)
  • csv (perfil validador)

Integració Registre de Funcionaris Habilitats

Oberta

Habilitar la funcionalitat de tramitació atesa només a usuaris que fossin funcionaris habilitats i que les seves dades per a la sol·licitud de tramitació atesa es recollissin del registre.

 

Revisió justificants que genera la plataforma (naming i continguts)

Oberta

Revisió dels justificants que genera la plataforma a nivell de denominació i continguts dels mateixos en funció de l'establert en el marc del grup jurídico-organitzatiu.