Full de ruta AOC

Components Resum Estat Data estimada Descripció
Bústia ètica

Arribar a més de 100 les entitats usuàries del servei

Tancada

Augmentar la quantitat d'entitats usuàries del servei

Bústia ètica

Desplegar més de 75 les entitats usuàries del servei

Tancada

Augmentar la quantitat d'entitats usuàries del servei

Bústia ètica

Desenvolupar la visualització de continguts

Tancada

Desenvolupar la visualització de continguts sense descàrrega

Còpia

Eliminar algunes de les dades del signatari de la còpia autèntica per adaptar al principi de minimització de dades.

Tancada

Per adaptació als principis de minimització de dades  el servei Còpia no inclourà el correu electrònic a les dades del signatari del document original pel qual s'està fent la còpia autèntica de document electrònic signat digitalment.

Còpia

Incorporació de noves metadades a la còpia autèntica

Tancada

S'afegiran metadades de document tant a l'XML de la còpia autèntica com a la pantalla de generació de la còpia al servei accessible des de l'EACAT:

 • Data de vigència de la Còpia.
 • Data del document original.
Còpia

Desenvolupar nova versió aplicació nativa CÒPIA

Tancada

Incloure a l'aplicació nativa de CÒPIA les següents opcions:

 • Quan un escàner té doble alimentador poder escollir l'alimentador: safata i cristall
 • Quan un usuari té més d'un escàner connectat poder escollir l'escàner amb el qual voldrà fer la còpia
DESA'L, e-VALISA, Registre Unificat (MUX)

Integració Valisa amb DESAL+MUX3

Tancada

Comencem les integracions amb el servei de Valisa.
Adjunto el model de dades que hem discutit amb el Raimon Nualart i el Sergio Gutierrez, sobre el que treballarem.

Sergio Gutierrez, ja linkaràs el teu tiquet PRJ amb l'OT a aquest per tenir-ho lligat.

Metadades DESAL: https://llicenciesaoc.sharepoint.com/:x:/s/DESAL_MUXv3/ERAU6DLDoKhAodaJKXvlK7kBKGaLuVYoNCEJ0M-Smizlhw?e=0om9UM
Metadades MUXv3: https://llicenciesaoc.sharepoint.com/:x:/r/sites/DESAL_MUXv3/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B63D396C3-402D-4DDF-A688-6F58479B024B%7D&file=model_dades_MUXv3_VALISA.xlsx&action=default&mobileredirect=true

DESA'L

Desenvolupar, desplegar i posar en marxa el nou DESA’L en tota la seva extensió (lot 1, lot 2 i lot3)

Tancada

Què volem fer?

Desenvolupar, desplegar i posar en marxa el nou DESA’L en tota la seva extensió (lot 1, lot 2 i lot3)

Què hem fet?

El lot 1 ja s'ha executat i s'han inclòs les funcionalitats bàsiques: alta de fitxer, document i expedient, consulta i descàrrega de documents i expedients i exportació a format ENI.

El nou servei de DESA'L també s'ha configurat i ja es troba operatiu a AWS (LOT 2 I LOT 3). El primer servei integrat ha estat VALISA

DESA'L

DESA'L: Incorporació noves funcionalitats

Resolta

Objectius

Incorporar noves funcionalitats:

 • Cercador d'expedients i documents per totes les metadades indexables
 • Eliminació massiva de documents
 • Permetre la descàrrega de varis expedients a la mateixa petició
 • Afegir de 1 a N documents quan es modifica un expedient
e-Contractació

Posada a producció del nou modul de notificació electrònica integrat amb la PSCP 1.0

Tancada

Les notificacions electròniques que es poden enviar a e-NOTUM través de PSCP passen a realitzar-se a través de la nova eina Funcions comunes que incorpora funcionalitats transversals per donar servei a les diferents aplicacions d’e-Contractació (eNotum, gestió d’organismes i persones usuàries, gestió d’avisos i missatges de les aplicacions, taules mestres) per a facilitar el seguiment de les mateixes a partir de la posada en marxa a producció de la PSCP 2.0. 

e-Contractació

Afegir valors per defecte en l'alta d'usuaris

Tancada

S'afegirà la data de vigència d'usuaris per defecte per a evitar casos de caducitat d'usuaris en arribar la data definida.

e-Contractació

Disseny de la renovació tecnològica de la PSCP per a la seva adaptació als nous requisits tecnològics dels principals navegadors del mercat.

Tancada

PSCP: s'analitzen les fases de renovació de l'eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

e-Contractació

Millores a gestió de licitadors

Tancada

Traspàs de les funcionalitats de Gestió de Licitadors a Sobre Digiital únicament dels expedients licitats mitjançant aquesta eina.

e-Contractació

RPC: implantació progressiva Webservices per la tramesa de contractes

Tancada

Possibilitar la integració de gestors tercers amb el Registre Públic de Contractes per les trameses a través de webservices.

e-Contractació

Renovació d'eines eLicita

Tancada

La implantació de la nova PSCP incorpora una renovació de les eines de licitació electrònica eLicita (Sobre Digital i Presentació Telemàtica d'Ofertes), que incorporaran noves funcionalitats, tals com:

 • Possibilitat de configuració de la Presentació Telemàtica d'Ofertes. 
 • Espai de preparació d'oferta accessible en diferents moments de la presentació a la Presentació Telemàtica d'Ofertes.
 • Configuració de procediments per fases a Sobre Digital.
 • Solució definitiva per a la configuració de sobre únic i lots a Sobre Digital.
e-Contractació

Renovació de la integració del repositori de documents del RPC per ens locals i universitats

Tancada

Adaptació del repositori de documents que es trameten al Registre Públic de Contractes per part dels ens locals i les universitats i migració de documents antics al nou repositori (nou DESA'l).

e-Contractació

Renovació tecnològica de la PSCP

Tancada

Renovació de l'eina de gestió de PSCP per obsolescència tecnològica i per adaptació a noves funcionalitats.

 

e-Contractació

Incorporació de les funcionalitats de rondes de negociació/fases a Sobre Digital.

Tancada

Adaptar Sobre Digital per la presentació d'ofertes amb rondes de negociació/fases (de la mateixa manera que ja es pot fer amb la Presentació Telemàtica d'ofertes).

e-Contractació

Implantació de la nova PSCP

Tancada

Es posarà a producció la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública que incorpora, entre d'altres:

 • Nou disseny
 • Més dades estructurades
 • Vida independent dels lots
 • Ampliació del fitxer de dades obertes

Es renovaran, així mateix, les eines de licitació electrònica (Sobre Digital i Presentació Telemàtica d'Ofertes), que incorporaran noves funcionalitats, tals com:

 • Possibilitat de configuració de la Presentació Telemàtica d'Ofertes. 
 • Espai de preparació d'oferta accessible en diferents moments de la presentació a la Presentació Telemàtica d'Ofertes.
 • Configuració de procediments per fases a Sobre Digital.
 • Solució definitiva per a la configuració de sobre únic i lots a Sobre Digital.

 

e-Notum

Implementar el SSO amb Vàlid 2.0

Tancada

Facilitar que un cop un ciutadà s'hagi logat en una altra aplicació amb Vàlid pugui accedir a eNOTUM sense tornar a logar-se i a la inversa (des d'eNOTUM cap a altres aplicacions públiques que també utilitzen Vàlid per accedir).

e-Notum

Avaluar opcions per facilitar un servei d'avisos de notificacions a la ciutadania

Tancada

Vinculat al nou portal de ciutadania previst, s'avaluarà la possibilitat d'oferir a la ciutadania d'un servei d'avisos de notificacions addicional a l'avís realitzat per l'ens emissor de la notificació. 

Segons reunió del passat 1 de febrer, mirem de vincular a la BDSEU.

e-Notum

Habilitar opció anul·lació notificacions

Tancada

Permetre l'anul·lació de les notificacions per part dels usuaris

e-Notum

Integració eNOTUM - DESAL+MUXv3

Tancada

Integració amb les aplicacions AOC Desa'l i Mux v3.

e-Notum

Revisió diferents aspectes de protecció de dades dels usuaris

Tancada

Cal abordar la revisió d'algun aspecte de protecció de dades dels usuaris.

 

e-Notum

Millores evidència

Tancada

Revisar les evidències que es descarreguen en el cas de les comunicacions i les notificacions per tal de simplificar-les i incorporar millores demanades per usuaris.

e-Notum

Canvis funcionals eNOTUM per integrar-se amb Dehú

Tancada

Analitzar i implementar els canvis funcionals que implicarà la integració amb Dehú

e-Notum

Revisió protecció dades personals funcionament plataforma

Tancada

Anàlisi i revisió dels textos i funcionament de la plataforma en quant a dades personals.

e-Notum

Possibilitar tramitació atesa

Tancada

Definició dels serveis i pantalles que permetin l'accés a les notificacions mitjançant tramitació atesa (vinculat a nou portal ciutadania)

e-Notum

Possibilitar consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

Tancada

Noves pantalles de ciutadà que permetin fer la consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

e-Notum

Accions per minimitzar els riscos de l'ús del codi d'un sol ús

Tancada

Arran de la queixa de l'Aj.de Sant Cugat en que a eNOTUM pot succeir que en enviar avís per correu-e o telf erròniament a una persona d'una noti que no és per a ella, acabi visualitzant-la i practicant-la accedint a dades personals, es plantegen tota una sèrie d'accions a realitzar per a minimitzar aquests riscos.

e-Notum

Avaluar eliminar l'opció de persona vinculada a notis per PJ

Tancada

Revisar i avaluar la figura de la persona vinculada

e-Notum

Integració amb Representa

Tancada

Desenvolupament de la integració amb Representa per possibilitar la recepció de notificacions en nom d'un altra persona a la que es representa.

e-Notum

Possibilitar tramitació atesa

Tancada

Definició dels serveis i pantalles que permetin l'accés a les notificacions mitjançant tramitació atesa.

e-Notum

Possibilitar consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

Tancada

Noves pantalles de ciutadà que permetin fer la consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

e-Notum

Nova orientació de la visualització del servei des del punt de vista del ciutadà

Tancada

Canvi funcional/tècnic del servei per a modificar la visió actual orientada a les notificacions per ens, a la nova orientació a les notificacions del ciutadà

e-Notum

Integració a eNOTUM de les empreses agregadores de Notificacions

Tancada

Possibilitat d’oferir a les empreses agregadores de Notificacions la integració a les consultes massives dels seus clients.

e-SET

Actualització i revisió d'e-SET

Tancada

Actualitzar el servei e-SET per dotar-lo d’una major flexibilitat i d’un abast més global perquè esdevingui un nou model de gestió que s’adapti a la situació actual de les administracions publiques públiques

e-Tauler

Quadre de comandament de l'empleat públic. E-TAULER

Tancada

Creació d'un quadre de comandament que permeti monitoritzar l'activitat detallada de tots els ens usuaris de l'e-TAULER i creuar aquestes dades amb les dades de Google Analytics

e-Tauler

Històric obert dels anuncis a l'e-Tauler

Tancada

Creació d'un enllaç permanent que faciliti l'accés als anuncis retirats

e-Tram

Definició, redacció i adjudicació del nou plec e-TRAM

Resolta

Definició, redacció i adjudicació del nou plec e-TRAM

e-Tram

Finalització de la migració a 2.0 a tots els ens amb Mux descàrrega

Tancada

Finalització de la migració a 2.0 a tots els ens amb Mux descàrrega previstos aquest 2021. En total 200 ens.

e-Tram

Continuació de la migració a ajuntaments i resta ens

Tancada

Seguiment de la migració a ajuntaments i resta ens un cop fetes les proves pilots i primeres migracions als Consells Comarcals
Finalització de la migració a 2.0 a tots els ens amb Mux descàrrega previstos aquest 2021. En total 200 ens.
Estat: Aquest objectiu es considera assolit.

e-Tram

Definició/execució del pla de transició i migració i preparació/execució/adaptació de les eines de la plataforma actual al nou eTRAM 2.0

Tancada

Definició/execució del pla de transició i migració i preparació/execució/adaptació de les eines de la plataforma actual al nou eTRAM 2.0

ESTAT: aquest objectiu es considera assolit.

e-Tram

Inici de les tasques de migració a eTRAM 2.0

Tancada

Inici de les tasques de migració a eTRAM 2.0

Finalització de la migració a 2.0 a tots els ens amb Mux descàrrega previstos aquest 2021. En total 200 ens.

Estat: aquest objectiu ha estat assolit.

e-Tram

Adequació procediment de baixa de l'ens, extracció i posar a disposició dades de l'ens

Tancada

Adequació procediment de baixa de l'ens, extracció i posar a disposició dades de l'ens
ESTAT: aquest objectiu es considera assolit.

e-Tram

Suport a la oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina eTRAM

Tancada

Suport a la oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina eTRAM

e-Tram, FUE - Tramitació activitats empresarials

Suport a oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina FUE

Tancada

Suport a oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina FUE

e-Tram, FUE - Tramitació activitats empresarials

Adaptació al nou model de gestió de FUE

Tancada

Adaptació al nou model de gestió de FUE donant suport i compliment a les necessitats de OGE.
S'ha donat suport a les necessitats de OGE.
Col·laboració amb OGE amb la gestió dels tràmits associats a la Finestreta Única Empresarial segons Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica i tot allò que comporta l'adequació a la llei.
Tasca continua segons trasllat OGE.

A finals de desembre de 2021 s'han assolit 927 ens FUE, amb Barcelona com a ajuntament més destacat.
També s'ha realitzat la col·laboració en el treball de migració dels tràmits FUE de la versió 1.0 de e-TRAM a 2.0.
ESTAT: aquest objectiu es considera assolit.

e-Tram

Continuar amb les tasques d'evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM 2.0

Tancada

Continuar amb les tasques de col·laboració en l'evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM 2.0 i adaptació de la versió actual als evolutius necessaris.
Finalització de la migració a 2.0 a tots els ens amb Mux descàrrega previstos aquest 2021. En total 200 ens.
Estat: Aquest objectiu es considera assolit.

e-Tram

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

Tancada

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM segons les necessitats del servei fins al seu tancament.

e-Tram, FUE - Tramitació activitats empresarials

Col·laboració amb OGE amb la gestió dels tràmits associats a la Finestreta Única Empresarial segons Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Tancada

Col·laboració amb OGE amb la gestió dels tràmits associats a la Finestreta Única Empresarial segons Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica i tot allò que comporta l'adequació a la llei.
Tasca continua segons trasllat OGE.

A finals de desembre de 2021 s'han assolit 927 ens FUE, amb Barcelona com a ajuntament més destacat.
També s'ha realitzat la col·laboració en el treball de migració dels tràmits FUE de la versió 1.0 de e-TRAM a 2.0.
ESTAT: aquest objectiu es considera assolit.

e-Tram

Continuar amb les tasques d’evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM

Tancada

Continuar amb les tasques d’evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM

En coordinació amb cap de servei eTRAM 2.0 (Ferran Farriol) i l'equip de dinamització.

e-Tram

Activació canvi a FUE (activació end point a router) Tasques tècniques d'adequació de la nova versió als tràmits FUE en el moment de la baixa de l'ens a e-TRAM 1,0

Tancada

Activació canvi a FUE (activació end point a router) Tasques tècniques d'adequació de la nova versió als tràmits FUE en el moment de la baixa de l'ens a e-TRAM 1,0

e-Tram

Migració a eTRAM de 200 ens a finals de cada quadrimestre i donar de baixa els 50 % dels ens migrats en aquell període

Tancada

Migració a eTRAM de 200 ens a finals de cada quadrimestre i donar de baixa els 50 % dels ens migrats en aquell periode

e-Tram

Col·laboració amb equip de dinamització per aconseguir fer difusió de les tasques de migració a la comunitat

Tancada

Col·laboració amb equip de dinamització per aconseguir fer difusió de les tasques de migració a la comunitat

e-Tram

Procediment de baixa eTRAM 2.0 + tasques de comunicació als ens migrats

Tancada

Procediment de baixa eTRAM 2.0 + tasques de comunicació als ens migrats

e-Tram

Dotar als ajuntament de servei de tramitació per la ciutadania (eTRAM o altres de mercat) / DIPTA/ (95% dels ajuntaments)

Tancada

Dotar als ajuntament de servei de tramitació per la ciutadania (eTRAM o altres de mercat) / DIPTA/ (95% dels ajuntaments)
En treball continu.
Les tasques s'executen segons trasllat de la Diputació de Tarragona.
Estat: Objectiu assolit

e-Tram

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

Tancada

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

e-Tram

Evolutius per donar de baixa els ens i preparació del model/procediment per poder extreure i posar a disposició les dades als ens

Resolta

Evolutius per donar de baixa els ens i preparació del model/procediment per poder extreure i posar a disposició les dades als ens

e-Tram

Continuar amb l’increment d’activitat un 30% i increment segons objectius generals del 98% de disponibilitat del servei

Tancada

Continuar amb l’increment d’activitat un 30% i increment segons objectius generals del 99% de disponibilitat del servei

e-Tram

Adequació al procediment de baixa de l’ens, extracció i posar a disposició dades de l’ens

Tancada

Adequació al procediment de baixa de l’ens, extracció i posar a disposició dades de l’ens.

En coordinació amb el nostre proveïdor i la nostra oficina tècnica.

e-Tram, e-TRAM 2.0

treballs d'integració de e-TRAM 2.0 al nou MUX (3.0) i DESA'L

Tancada

Per tal d'avançar en el desplegament del nou MUX (3.0), així com l'estratègia de guardar al núvol tota la documentació de serveis AOC, ens cal potenciar aquest primer semestre la integració de e-TRAM 2.0 amb el nou MUX i DESA'L, amb un desplegament a producció al 100% dels ens.

TASCA COMPLERTA:

A data 11/04/2023 s'ha realitzat l'integració efectiva amb MUX 3.0 - DESA'L i el servei ja funciona sobre aquests nous paràmetres

e-TRAM 2.0

Sol·licituds migracions e-TRAM 2.0

Tancada

Peticions de migracions a e-TRAM 2.0

Excel de seguiment: CREUAMENT_230821.xlsx

e.FACT

Incloure dades Cesionari/Factoring al document factura que genera EACAT

Tancada

Incloure dades del cessionari, al document PDF de factura que es genera des del "Portal del receptor" a EACAT

e.FACT

Revisió pantalles consola d'eRECORDS

Tancada

Cal actualitzar les consultes i les pantalles de la consola de l'eRECORDS, per a que siguin més identificables per part dels usuaris del CAU

e.FACT

Millora del tractament de les dades del registre a eFACT

Tancada

Actualment, eFACT guarda les dades de registre amb un unic string amb:

 • Numero de registre+TimeStampRegistre

          E2021000019_2021-03-09T10:46:59.000+01:00

Cal guardar les dades de registre que retorna MUX, en 2 camps interpretable per l'usuari

 • Numero de Registre: E2021000019
 • TimestampRegistre:   09/02/2021 10:46:59

 

e.FACT

Integració via WS de la recepció de factures de la plataforma de la Generalitat i de l'agregador de factures Seres.

Tancada

Integració via WS de la recepció de factures de la plataforma de la Generalitat i de l'agregador de factures Seres.

e.FACT

Entorn per a la creació manual de factures electròniques

Tancada

Disposar a la "Bustia de lliurament" de factures d'un portal que permeti crear de manera manual les factures així com la consulta dels estats de les factures.

e.FACT

Càrrega de factures per lots via WS

Tancada

Permetre la càrrega d'un lot de factures a la "Bustia de lliurament de factures", via WS

e.FACT

Integració eFACT-MUXv3

Tancada

Integració a la nova versió de MUX

e.FACT

Anàlisi factures 2020

Tancada

Anàlisis de factures rebudes al 2020 a eFACT

e.FACT

Contractació Centre competencia eFACT

Tancada

Contractació Centre competencia eFACT

e.FACT

Implementació i lideratge de l'equip del Centre de Competències eFACT

Tancada

Incorporació a l'equip de l'eFACT d'un Centre de Competència per a la millora del servei

e.FACT

Permetre la consulta massiva de factures a la bustia de l'emissor de factures

Tancada

Permetre la consulta de factures d'un ciutadà.

e.FACT

Definició i publicació dels canals webservices eFACT basats en DIR3

Tancada

Creació d'un nou canal d'accés a eFACT que permeti el lliurament i la consulta de factures mitjançant serveis WEB

e.FACT

Incorporació d’un servei d’antivirus a eFACT.

Tancada

Verificar que els documents adjunts que poden acompanyar una factura estan lliures de virus

e.FACT

Integració eFACT-MUXv3

Tancada

Integració a la nova versió de MUX v3

 

e.FACT

Nou portal de recepció de factures a EACAT.

Tancada

Actualització, tant a nivell tècnic com de les pantalles que hi ha a EACAT, per a la gestió de les factures electròniques.

e.FACT

Carrega múltiple de factures des de la Bústia de lliurament de factures.

Tancada

Permetre la càrrega de múltiples factures des de la Bustia de lliurament de factures

e.FACT

Creació de factures via web

Tancada

Permetre la creació i enviament de factures a eFACT

EACAT

Nova pestanya del mòdul de registre (porlet)

Resolta

Objectiu de la millora:

Canviar el porlet de registre i canviar-lo de tecnologia TR a un porlet Liferay.

També cal canviar la font origen de dades per atacar a ElasticSearch que recollirà els assentaments de MUX, tant els realitzats en el MUX 2.0 com el MUX 3.0.

Resultat:

El passat 12 d'octubre es va deplegar la nova versió de la safata de registre:

https://www.aoc.cat/blog/canvi-a-laplicacio-de-registre-dentrada-i-sortida/

EACAT

Creació registre de funcionaris habilitats

Tancada

Objectius

 1. Crear una nova funcionalitat que permeti als gestors d'usuaris afegir a la fitxa de cada usuari si són funcionaris habilitats i quines atribucions tenen (expedició còpies autèntiques i assistència als interessats)
 2. Permetre incloure el document que regula la creació del registre
 3. Crear un cercador per tal que tots els usuaris de l'EACAT puguin verificar quins usuaris, d'altres ens, són funcionaris habilitats i les seves atribucions
 4. Crear un servei web per tal que els sistemes d'informació de les AAPP puguin recuperar aquesta informació i integrar-la en el seu sistema

Que hem fet?

EACAT

Execució LOT 1 EACAT 3.0. Estudi funcional i maquetació de l'EACAT 3.0

Tancada

Objectius

Conceptualització i disseny de l'EACAT 3.0 i la prestació de serveis de disseny i  suport en experiència d'usuari durant l'execució del lot 2.

 • En la fase 1 l'adjudicatari haurà de conceptualitzar i dissenyar l'EACAT 3.0 amb l'objectiu de lliurar un prototip de la nova plataforma i de tots els seus mòduls funcionals (les tasques a fer es descriuen en el punt 4.1.2.3 del plec i els apartats que en pengen). La durada de la primera fase s'estima en 4-5 mesos i es preveu que estigui enllestida el 31/12/2021.

Què hem fet?

 • Lliurables UX/UI: Presentació del sistema de disseny i prototipus; llibreria del design system i el prototipus (FIGMA)
 • Lliurables contingut: Guia d'escriptura; guia de to de veu i glossari de termes
 • Lliurables desenvolupament: primera versió document AF; primera versió document d'arquitectura i prova de concepte implementació del prototipus en Angular
EACAT

Nou motor OVER integració i BUS de serveis

Tancada

Objectiu

Crear una nova bateria de serveis web d'integració amb els serveis i tràmits de l'EACAT orientat a un model de dades i no de documents per facilitar l'explotació de la informació

Què hem fet

S'ha actualitzat la missatgeria d'integració per treballar cap un model orientat a dades: https://github.com/ConsorciAOC/OVER

EACAT

Millores al catàleg de serveis

Tancada

Objectiu
Revisió i millora del catàleg actual i les seves funcionalitats, per tal de facilitar-ne el seu ús

Què hem fet?
El 08 d'abril despleguem una nova versió del catàleg de serveis i tràmits que permet cercar i visualitzar-los de diferents maneres: per temes, sub-temes, tipologies i prestadors. Més informació

El 14 de desembre es desplega una nova versió que inclou millores en la presentació de les fitxes dels serveis i tràmits. Més informació

EACAT

Actualitzar sistema d'avisos tramitacions EACAT

Tancada

Objectiu
Estudiar la possibilitat de modificar el sistema d'avisos actual per a que inclogui totes les tramitacions relacionades amb l'ens

Que hem fet?

S'ha realitzat un estudi intern per valorar la possibilitat d'incloure avisos per la tramitació dels formularis PDF. El resultat de l'estudi desaconsella fer aquest evolutiu ja que s'han de fer canvis a nivell de connectivitat entre les dues plataformes que no es poden assumir. 

EACAT

Millorar la visualització del detall dels tràmits

Tancada

Objectiu
Millorar la visualització de la informació que es mostra en el detall d'una tramitació de l'EACAT

Què hem fet?
El 06 de maig de 2020 despleguem una nova versió que permet visualitzar la informació i documentació del detall dels meus tràmits d'una forma més amigable i usable. Per a més informació consulteu aquí

EACAT

Millores espai el meu ens de la pestanya de Configuració de l'EACAT (fase 2)

Tancada

Objectiu
Els canvis o millores que s'han d'incloure en aquest apartat són les següents:

 • Afegir un apartat amb informació sobre el registre de l'ens: adreça postal a efectes enviament documentació física
 • llistat dels assentaments que no s'han consolidat correctament

Què hem fet?
El 29 de juliol del 2020 despleguem una nova versió que inclou noves funcionalitats als gestors d’usuaris de l’ens, a través de la secció El meu ens, dins de Configuració.

El meu ens es transforma en un espai d’informació general i de realització de tasques de manteniment (informació general, adreçes i un espai per consultar els assentaments de registres erronis). [Més informació|https://www.aoc.cat/2020/1000274347/el-meu-ens-noves-funcionalitats-dins-deacat/]]

EACAT

Millores formulari de tramesa genèrica

Tancada

Objectius
Millorar el formulari de la tramesa genèrica, sobretot quan es fa servir per l'intercanvi de registres entre AAPP catalanes:

 • Possibilitat d'incloure més d'un interessat
 • Afegir més camps relacionats amb l'interessat
 • Afegir la possibilitat d'incloure un representant
 • Afegir un bloc de dades anomenat "Informació complementària"

En el bloc de documentació incloure:

 • nous camps informatius
 • permetre afegir una URL de descàrrega de documents per quan no es poden annexar documents que pesen massa.

Què hem fet?

El 14/04/2021 es puja a producció una nova versió de la tramesa genèrica: https://www.aoc.cat/category/espai-administracio-oberta-catalunya-tramitacio-administracions/

EACAT

Tramesa genèrica entre unitats organitzatives dels ens/Departaments Generalitat

Tancada

Objectiu
Per necessitats dels Departaments i ens de la Generalitat de Catalunya s'ha de poder enviar les trameses genèriques a unitats organitzatives d'aquests ens.

Que hem fet?

Es permet escollir quan fas una tramesa genèrica, sempre i quan l'ens destí hagi ho hagi configurat, a unitats administratives per acotar millor l'enviament de les trameses genèriques. Més informació aquí: https://www.aoc.cat/category/espai-administracio-oberta-catalunya-tramitacio-administracions/

EACAT

Canviar procés de signatura documents EACAT

Tancada

Objectiu de la millora
Canviar el mecanisme de signatura que s'utilitza per signar els documents a l'EACAT, tant dels formularis web (TR) com dels PDF (OVER) per no haver de signar tots els documents amb certificat digital de treballador públic.

Que hem fet?

Els tràmits basats en tecnologia web (TR) s’ha fet una millora per permetre, a part del mecanisme actual de signatura, la signatura mitjançant el signador centralitzat.

Opcions permeses:

 • Signatura ordinària amb autenticació de nivell baix: L’usuari pot accedir al formulari a signar amb identificació baixa (usuari i contrasenya) i la signatura es fa mitjançant el signador centralitzat utilitzant el certificat de segell de l’ens o si no el té amb el del Consorci AOC
 • Signatura ordinària amb autenticació de nivell mig: L’usuari per accedir al formulari s’ha d’autenticar amb certificat digital i la signatura es fa mitjançant el signador centralitzat utilitzant el certificat de segell de l’ens o si no el té amb el del Consorci AOC
 • Signatura electrònica avançada/qualificada: Opció actual i per defecte. L’usuari per signar al formulari ha de disposar d’un certificat digital i l’aplicació nativa del signador.

A partir del 03 de març començarem a aplicar els canvis en els diferents tràmits. Per a més informació consulteu la següent notícia: https://www.aoc.cat/2021/1000282011/simplificacio-en-la-tramitacio-dels-formularis-web-fets-amb-tecnologia-net/ 

 

ERES

Millores a les metadades del documents i al traspàs d'aquestes cap al Còpia

Tancada

Afegir la possibilitat d'editar algunes metadades dels documents des de l'ERES (ex. camp Autor, estat d'elaboració) i/o permetre informar noves dades a la còpia autèntica realitzada a partir de la integració del servei amb el Còpia (data de vigència de la còpia).

ERES

Adaptació taules de tipologies documentals a codis Generalitat i codis NTI

Tancada

Les taules de càrrega de tipologies documentals que permeten referenciar-les des dels documents adjunts a ERES, incorporaran dues noves columnes per a incloure els codis predefinits als llistats de tipologies documentals de NTI i Generalitat.

ERES

ERES 2.0 - Activar notificacions des del mòdul de registre

Tancada

S'habilitarà la possibilitar de notificar a través d'e-NOTUM des d'un registre de sortida d'ERES 2.0.

ERES

ERES 2.0 - Tramesa genèrica

Tancada

Habilitar l'ús de la tramesa genèrica d'EACAT des del mòdul d'expedients de l'ERES 2.0

ERES

ERES 2.0 - Integració amb iArxiu

Tancada

Habilitar traspàs d'expedients tancats a iArxiu

ERES

Desenvolupar i oferir una capa de serveis web a ERES 2.0 per a la integració amb altres sistemes d’informació externs al Consorci AOC

Tancada

En concret, aquest catàleg de serveis web s’ha d’organitzar en funció dels diferents mòduls que ofereix l’ERES 2.0:

 • Serveis web que permetin gestionar el mòdul de persones i territori
 • Serveis web que permetin la gestió dels documents incorporats al repositori documental
 • Serveis web que permetin gestionar els assentaments del mòdul de registre d’entrada i sortida de documents
 • Serveis web que permetin gestionar els expedients del mòdul de registre d’expedients
ERES

Millores mòdul registre d'expedients ERES 2.0

Tancada

Inclou les següents millores:

 • Millores a la gestió diaria dels registres afegint funcionalitat de diligència i anul·lació i de gestió de documents principals del registre.
 • Millorar el mòdul de transferències d’expedients finalitzats amb el servei iArxiu del Consorci AOC.
ERES

Millores mòdul d'administració ERES 2.0

Tancada

Inclou les següents millores:

 • Càrrega massiva de dades de tercers en el mòdul de persones i domicilis.
 • Vinculació del quadre de classificació/catàleg de procediments a les àrees i unitats de treball per facilitar l’assignació del procediment quan es fa l’alta d’un assentament i/o expedient.
 • Desenvolupar un apartat d’estadístiques d’ús de l’eina per poder monitoritzar l’ús del servei.
ERES

Millores mòdul de registre d’entrada i sortida ERES 2.0

Tancada

Inclou les següents millores:

 • Crear models de plantilles personalitzades a les necessitats dels usuari per generar els llistats i llibres de registre.
 • Crear funcionalitat per anul·lar un assentament mitjançant una diligència.
 • Definir les tipologies documentals
Formació

Creació i seguiment del pla de formació per al 2022.

Tancada

Creació i seguiment del pla de formació per al 2022.

Formació

Manteniment Campus AOC

Tancada

Manteniment Campus AOC

Formació

Contractació serveis de manteniment i creació de continguts per al CAMPUS

Tancada

Contractació del serveis de manteniment i creació de continguts per al CAMPUS

Formació

Mantenir el pla formatiu dels serveis de l'AOC

Tancada

Mantenir el pla de formació definit amb els consells comarcals

Formació

Creació i manteniment Campus AOC

Tancada

Creació i manteniment Campus AOC

Formació

Disseny de noves formacions per a 5 serveis

Tancada

Dissenyar nous models de formació per a 5 serveis.

Formació

Continguts per a les formacions virtuals

Tancada

Millora dels continguts actuals per a la realització de les formacions virtuals.

Formació

Acompanyament als Consells Comarcals

Tancada

Acompanyament a un mínim de 10 formacions de Consells Comarcals

Formació

Definició del Pla Formació AOC

Tancada

Disseny i planificació de l'execució del pla formatiu 2020 als municipis del territori (ajuntaments, consells comarcals)

FUE - Tramitació activitats empresarials

Adaptació al nou model de gestió de FUE

Resolta

Adaptació al nou model de gestió de FUE

Hèstia

Crear nova funcionalitat "Vista resum"

Tancada

Les persones professionals de les ABSS disposaran d'una funcionalitat que els permetrà veure en una sola pantalla, dues com a màxim, el contingut dels elements més importants que formen part de l'expedient de la Unitat de Convivència amb qui està treballant: problemàtiques amb/sense informes d'eines de cribratge, recursos, genograma familiar, tràmits,...

Aquest "resum" de l'expedient dels elements actius facilitarà fer l'acompanyament de la família, fins i tot mentre s'està realitzant la visita. També es podrà elaborar un document esborrany amb el què els professionals podran treballar el cas, incorporant o traient elements segons la seva necessitat o criteri.

Hèstia

Afegir alerta "Problemàtiques" i millorar les existents

Tancada

Generar una nova alerta que avisi als professionals de la caducitat de problemàtiques d'expedients oberts i millorar les alertes existents amb nous camps o funcionalitats.

Hèstia

Desenvolupar connector d'entrada a Hèstia

Tancada

Les ABSS necessiten poder disposar d'un servei web que els permeti modificar les dades registrades dins l'Hèstia, no només extreure-les.

Hèstia

Impulsar l'ús de la consulta al propi padró (OV) en les ABSS municipals usuàries d'Hèstia

Tancada

La consulta contra el propi padró, en la modalitat d'"Oficina virtual" que ofereix el servei de Via Oberta integrat dins l'Hèstia, facilita que:

 • tots els professionals usuaris de l'Hèstia de les ABSS municipals puguin accedir a aquestes dades des de la "Fitxa de persona", sense necessitat d'haver estat autoritzats expressament
 • disposar de les dades d'empadronament de les persones el més actualitzades possibles
Hèstia

Actualitzar els formularis preemplenables dels tràmits tipus "Generalitat"

Tancada

Cal actualitzar els formularis del tipus "Generalitat" dels tràmits que els professionals utilitzen amb més freqüència, perquè siguin preemplenables i estalviïn el màxim possible les tasques burocràtiques als professionals en el seu dia a dia.

Hèstia

Integrar noves consultes VIA OBERTA dins l'Hèstia (AEAT, TGSS i Padró propi "OV"))

Tancada

Cal ampliar el catàleg de dades consumibles dels serveis de Via Oberta integrats dins l'Hèstia per facilitar la feina diària dels professionals de l'àmbit dels Serveis Socials.

Hèstia

Activació doble factor d'autenticació per accedir a l'Hèstia

Tancada

Incrementar la seguretat en l'accés a les dades de l'Hèstia, fent que tots els professionals usuaris necessitin identificar-se obligatòriament amb un doble factor d'accés al programari.

 

Hèstia

Nova eina de valoració sociofamiliar als expedients de SSB: TSO

Tancada

Incorporació a l'apartat de diagnòstics dels expedients de Serveis Socials Bàsics de l'eina de cribratge TSO, que ha de permetre avaluar, de manera fiable i objectiva, el grau de risc social de la situació d'una persona gran.

Hèstia

Incorporació eina de cribratge Violència Masclista RVD-BCN expedients SIAD

Tancada

Inclusió de l'eina de cribratge RVD-BCN, elaborada pel Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones impulsat per l’Ajuntament de Barcelona  i el Consorci Sanitari de Barcelona. Estarà accessible des de la nova pestanya de "Diagnòstics" dels expedients de l'àmbit de SIAD.

Hèstia

Revisió i actualització mòdul SIAD

Tancada

Revisió i actualització del contingut dels expedients del mòdul del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.

Hèstia

Fase II eina cribratge SSM-CAT

Tancada

Desenvolupament de l'explotació de dades dels informes de diagnòstic generats amb l'eina de cribratge SSM-CAT a cadascuna de les ABSS i la seva comparativa en relació a la resta d'ABSS de Catalunya que fan servir l'Hèstia.

Hèstia

Actualització contínua PDFs tràmits Hèstia Generalitat Catalunya

Tancada

Amb la revisió i adaptació prèvia per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s'actualitzaran els formularis de gestió de la Generalitat de Catalunya que els professionals poden utilitzar des de l'apartat de tràmits de l'Hèstia.

Hèstia

Millora bàsica mòdul SIAD de l'Hèstia

Tancada

En col·laboració amb l'Institut Català de les Dones i diverses professionals expertes en la matèria, s'ha de revisar i millorar mínimament el mòdul SIAD de l'Hèstia

Hèstia

Revisió i millora mòdul Hèstia d'Infància i Adolescència en risc

Tancada

Revisió i millora del mòdul de l'Hèstia d'Infància i Adolescència en risc

Hèstia

Ampliació de la informació compartida al RIC i potenciar-ne la consulta

Tancada

La informació dels recursos que es comparteixen en l'actualitat al RIC (Registre d'Informació Compartida) es pot ampliar amb més informació que pugui ser útil als professionals per al millor acompanyament de les persones.

Hèstia

Millorar els informes de BI per a les ABSS Hèstia i fomentar-ne l'ús

Tancada

Basant-se en les necessitats de les diverses ABSS, els informes d'intel·ligència de negoci disponibles per als coordinadors dins l'Hèstia, es poden millorar

Hèstia

Incorporació eina de cribratge SSM-CAT a l'Hèstia

Tancada

Cal incorporar eines de cribratge a l'Hèstia que permetin als professionals prendre decisions basades en resultats objectius

Hèstia

Migració del sistema d'incidències del flotador d'Hèstia de FootPrints a JIRA

Tancada

L'actual sistema de report d'incidències i peticions intern de l'Hèstia ha de passar a estar integrat internament amb l'eina corporativa JIRA i deixar de fer servir l'eina FootPrints

Hèstia

Desplegament doble factor d'autenticació a totes les ABSS

Tancada

Cal que abans de finalitzar aquest 2020, totes les ABSS utilitzin el doble factor d'autenticació per identificar-se a l'Hèstia, per tal de complir amb el Nivell mig de l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).

Hèstia

Millorar estadístiques BI disponibles des de l'apartat Explotació

Tancada

S'afegeix la dada de les persones que pateixen dependència energètica a les dades bàsiques de les persones.

S'afegeix nou informe de les consultes Via Oberta disponibles des de l'Hèstia consumides per les ABSS.

 

Hèstia

Ampliar consultes Via Oberta integrades a Hèstia

Tancada

Ampliació de les consultes ja existents a la pestanya "Via Oberta", amb la incorporació de les dades de:

 • Dependència
 • Prestacions socials públiques
 • IRPF (amb imputacions)
iArxiu

iARXIU: Adaptar iArxiu al model europeu

Tancada
idCAT

CREACIÓ XATBOT IDCAT

Tancada

Creació d'un xatbot idcat per a facilitar les consultes

idCAT

modificar curs operados idcat on line

Tancada

nou curs idCAT operadors més usable i actualitzat a les siutacions actuals

idCAT

Transformació de les entitats de registre idCAT

Tancada

adequació a la normativa actual, connexió via oberta, unió amb idCAT Mòbil, signatura biomètrica

idCAT

Licitacio i pilotatge nou portal EERR per registre presencial

Tancada
idCAT

Descàrrega idCAT Certificat en P#12

Tancada
Portasignatures

Afegir Portasignatures al Formulari d'alta de serveis general

Tancada

Afegirem el servei al formulari d'alta per tal que els ens puguin demanar l'alta formalment a través d'EACAT.

Registre Unificat (MUX)

Suport a la integració dels serveis AOC al MUX 3.0 (millora qualitat de dades)

Tancada

Objectiu
Aconseguir que les aplicacions o serveis del Consorci AOC que consumeixen el servei MUX (per exemple, e-TRAM, EACAT, e.FACT, e-NOTUM) s'integrin progressivament al MUX 3.0 i que es millori la qualitat i quantitat de dades que es poden informar al fer un assentament de registre: més informació sobre l'interessat, sobre el procediment o tràmit, etc.

Registre Unificat (MUX)

Nou servei de MUX 3.0

Tancada

Funcionalitat del MUX que permet donar d'alta assentaments al registre propi de l'ens:

 • Aplicar el concepte de transacció per cada assentament per evitar duplicitats de registres (principal – auxiliar). Atomitzar la realització dels assentaments i el MUX controlarà l’assignació del registre, el nombre documents i així l’aplicació destí tindrà certesa dels documents que van associats.
 • Ampliar model de dades per proporcionar el màxim d'informació possible a les aplicacions que s'integren (a nivell de documents, interessats, procediment, tràmit...).
 • Els documents s'injectaran al repositori transversal allotjat al núvol, i amb el uid obtingut, es sol·licitarà l'assentament a MUX.

Funcionalitat del MUX que permet donar d'alta assentaments al registre auxiliar EACAT quan no funciona correctament el registre de l'ens

 • En cas de fallar el registre principal i l’assentament es fa al registre auxiliar EACAT, implementar una lògica per avisar al registre principal que hi ha un assentament fet al auxiliar
 • També es permetrà que des del registre principal, un cop consolidat l’assentament procedent del registre auxiliar, es pugui informar al registre auxiliar quin és l’assentament consolidat

Funcionalitat del MUX que permet descarregar els documents quan es consulta un assentament

 • Opció de descarregar els documents associats al registre (tant dels documents com del rebut) de forma més simple, accedint al repositori al núvol.

La informació que retorna el MUX quan es consulta un assentament

 • Compatibilitat amb SICRESD
 • Millores en els filtres de consulta
Representa

Incorporar pdf evidència de consulta- portal empleat públic

Tancada

Incorporar descàrrega evidència pdf quan es realitza consulta manual al portal d'empleat públic a la pestanya de validació

 

Representa

Definir contingut Informe de validació automàtic a partir dels camps portal

Tancada

Determinar els camps que hauria de contenir l'informe de validació automàtic a generar a partir de la plataforma i ampliar els camps a omplir per a la generació de l'informe, a partir de les necessitats dels usuaris i de la proposta de la Nota Tècnica d'Interoperabilitat definida per l'AGE.

Representa

Revisió justificants que genera la plataforma (naming i continguts)

Tancada

Revisió dels justificants que genera la plataforma a nivell de denominació i continguts dels mateixos en funció de l'establert en el marc del grup jurídico-organitzatiu.

Representa

Habilitar correu-e pendent acceptació (1 setmana, 1 mes)

Tancada

Habilitar recordatoris que una representació està estat "Pendent d'acceptació".

Representa

Facilitar recuperació còpies simples Notariado

Tancada

Recuperació de còpies simple del Registre del Notariado a partir de:

 • protocol notarial (perfil empleat públic)
 • protocol notarial (perfil validador)
 • csv (perfil validador)
Representa

Facilitar omplir document sol·licitud al portal empleat públic

Tancada

Canvis en el fluxe de treball del portal de l'empleat públic per facilitar que les sol·licituds de la ciutadania (alta, baixa i acceptació) es generin i omplin automàticament a partir de les dades introduides per l'empleat públic i que només sigui necessari impressió i signatura, previ a la generació de còpia autèntica i incorporació a la plataforma (a valorar si es pot incorporar signatura biomètrica)

Representa

Analitzar canvis funcionals i tècnics per passar a catàleg únic

Tancada

Determinar tots els canvis a implementar per passar a un catàleg estàndard únic i analitzar els riscos que suposen, que permetria disposar d'una atorgació de poders a tràmits per a tots els organismes usuaris de la plataforma.

Representa

Avaluar opcions d'integració amb Registre Mercantil

Tancada

Analitzar la informació disponible a la base de dades del registre mercantil en relació amb les representacions i les opcions d'integració disponibles.

 

Representa

Creació de representacions a instància de representant sense documentació adjunta

Tancada

Habilitar la creació d'inscripcions a instància de representant sense documentació adjunta (amb acceptació poderdant)

Representa

Habilitar acceptació de les representacions per part dels representants

Tancada

Modificació de la lògica de les representacions apud acta per tal que aquestes hagin d'acceptar-se explícitament per part del representant, tot habilitant aquesta acció des d'ambdós portals (empleat i ciutadania).

Representa

Mini-guia sobre com implantar projecte Representa als ens

Tancada

Elaborar una guia sobre com implementar el projecte Representa als ens locals, a través de l'experiència dels ens que ja ho han abordat.

Representa

Captació pilots

Tancada

Captació d'ens pilot per iniciar funcionament amb el servei

Representa

Creació web ens usuaris del servei amb dades servei

Tancada

Preparar una plana web que contingui:

 • nom ens
 • correu-e DPD
 • telf DPD
 • adreça postal DPD
 • url drets accés
 • url portal ciutadania

 

Representa

Re-disseny del nou portal de ciutadania

Tancada

Redisseny del portal de ciutadania tenint en compte els estàndards d'usabilitat i accessibilitat i el feedback rebut dels usuaris en els primers mesos de funcionament.

Representa

Enviament de correus-e quan existeixen pendents de validació

Tancada

Habilitació de l'enviament d'un correu-e automàtic, de periodicitat setmanal, per al rol validadors, amb el llistat de les representacions pendents de validació. 

Representa

Definició funcional de la integració amb el Registre de Funcionaris Habilitats

Tancada

Habilitar la funcionalitat de tramitació atesa només a usuaris que fossin funcionaris habilitats i que les seves dades per a la sol·licitud de tramitació atesa es recollissin del registre.

Rol: GESTOR + SUPER_ADM

 

Representa

Gestionar caducitat representacions en stand by (pendent acceptació)

Tancada

Tal i com actualment fa Apodera, gestionar la caducitat automàtica de les representacions que estiguin en estat "Pendent d'acceptació" durant més de 40 dies.

Representa

Incorporar xml evidència de consulta- portal empleat públic

Tancada

Incorporar descàrrega evidència xml quan es realitza consulta manual al portal d'empleat públic a la pestanya de validació

 

Representa

Simplificació documentació plataforma

Tancada

Revisió de la documentació de sol·licitud de la plataforma per tal de simplificar-la.

Representa

Disposar d'un entorn de ciutadania a producció

Tancada

Cal disposar d'un entorn de producció per tal que la ciutadania pugui accedir a Representa.
Caldrà:
1.- Determinar el domini
2.- Crear l'entorn tècnic a PRO on poder desplegar l'aplicació

Representa

Pròrroga de poders

Tancada

Habilitar la funcionalitat prevista a art.6.6 Llei 39/2015

Representa

Incorporació consulta de subsistència de poders notarials al Representa

Tancada

Incorporació pestanya de consulta de subsistència de poders notarials al Registre del Notariado de representacions inscrites o no al Representa.

Representa

Incorporació Google Analytics als portals

Tancada

Incorporació Google Analytics als portals per obtenir informació de l'ús del servei i comportament usuaris

Representa

Desplegament frontend al núvol

Tancada

Desplegament frontend al núvol (Amazon Web Service)

Representa

Millora de testos automàtics de la plataforma

Tancada

Millora dels testos de la plataforma:

 • Representacions
 • Persona
 • Catàleg de tràmits
 • Validació de documentació
 • Validació representacions
Representa

Millores rendiment i optimització SQL

Tancada

Optimització de processos a nivell de base de dades

Representa

Incorporar informació LOPD al portal de ciutadania

Tancada

Cal incloure la informació de LOPD en el moment de recollir les representacions

Representa

Creació FAQs portal de suport - Entorn Ciutadania

Tancada

Elaboració de les FAQs per al portall de suport relatiu a l'entorn de ciutadania

Representa

Revisió Accessibilitat Representa - portal de ciutadania

Tancada

Revisió Accessibilitat Representa - portal ciutadania

Representa

Implantar indicadors de disponibilitat de servei

Tancada

Implantar sondes de monitorització de la disponibilitat del servei tant a l'entorn d'empleat públic com a l'entorn de ciutadania.

Representa

Indicadors servei web - iframes

Tancada

Implantació indicadors de servei al nou web 

Representa

Implantar enquestes de satisfacció al portal de l'empleat públic

Tancada

Implantar les enquestes de satisfacció a nivell d'usuari per disposar de feedback dels usuaris.

Representa

Implantar indicadors d'activitat del servei

Tancada

Caldrà definir quins indicadors d'activitat de servei són més útils tant per a l'AOC com per als usuaris del servei.

Representa

Revisió documentació plataforma (alta, revocació, renúncia, apud acta)

Tancada

Millora de la documentació tant a nivell d'estructura com de contingut

Representa

Crear grup jurídic Representa

Tancada

Grup de treball per analitzar i aprovar els nous funcionals i criteris interpretatius dels elements de Representa

 

 

Representa

Anàlisi tasques per incorporar "nom sentit" al servei

Resolta

Anàlisi tasques per incorporar "nom sentit" al servei

Representa

Revisió integral portal de ciutadania per fer-lo més usable

Resolta

Anàlisi integral del portal de ciutadania que s'ofereix als ens usuaris del servei per fer-lo més usable i accessible a la ciutadania, a partir del feedback recabat dels usuaris a partir d'enquestes, analítica web, propostes de millora, incidències i entrevistes personals.

Representa

Definició funcional Integració amb APODERA

Tancada

Integració amb el REA Apodera, segons versió esborrany actual NTI:

 • Comunicació a REA AGE de l'ALTA o MODIFICACIÓ d'estat de poders tipus A, amb capacitats totals; queden fora:
  • representacions amb passaport (una o dues parts)
  • representacions amb capacitats parcials
  • representacions de tipus B i C
  • representacions Actives però no Vàlides (pendent validació, pendent acceptació, pendent signatura i en revisió)
 • Caldrà comunicar quan una inscripció passa a:
  • Vàlida
  • Expirada, si abans ha passat per Vàlida
  • Revocada, si abans ha passat per Vàlida
  • Renunciada, si abans ha passat per Vàlida
  • Anul·lada, si abans ha passat per Vàlida
 • Caldrà fer-ne el mapeig corresponent:
  • Vàlida > Vigente
  • Expirada, si abans ha passat per Vàlida  > No Vigente
  • Revocada, si abans ha passat per Vàlida> No Vigente
  • Renunciada, si abans ha passat per Vàlida> No Vigente
  • Anul·lada, si abans ha passat per Vàlida> No Vigente
 • Caldrà reconvertir l'ID poder:
  • Apodera > DIR3 + ANY (2 dígits) + seqüència de 9 dígits
  • Representa > ANY (4 dígits) + seqüència de 8 digits
 • Webservices de consulta de documentació:
  • Tipus de poders: poders notarials, còpies autèntiques i referències de còpies autèntiques (nosaltres només guardem com a tipus docs (sol·licitud, poder notarial i altres)
  • Poders notarials: csv i protocol (nosaltres tenim poders notarials que poden ser docs.entrats per ciutadania o còpies autèntiques)
   • En tots dos casos necessitaríem un "Altres"

El DIR3 el podem traduir del INE10 on nosaltres registrem l'administracio receptora.

Podem passar de 8 dígits a 9 dígits?

Solució: DIR3+ 2 darrers dígits de l'ANY+0+8 dígits de l'identificador legal

 • Pròrrogues: ho hem abordat com a nova representació, amb nou id
 • Format del nom/cognom/razon social és un problema. A banda de no saber separar els cognoms ja existents, no és un canvi complex però impacta en la missatgeria i és un canvi que obligaria a refer integracions > podem optar per enviar els dos cognoms com a primer cognom
 • Caldrà revisar si la descàrrega de documentació encaixa tal i com la tenim definida
 • En principi, l'informe de validació no és obligatori i no es defineix model (tiquet pendent SE-3558)
SIR 2.0

Desplegament SIR 2.0

Tancada

Objectiu
Posada en marxa d'una nova versió del sistema de tramitació SIR, que permetrà integració des de eines externes, tant per emetre com per acceptar/rebutjar/reenviar les peticions entrants.

T-CAT

Millores en la carpeta del subscriptor i en els certificats de pseudonim

Tancada
T-CAT

superació de l'auditoria webtrust i eidas

Tancada
T-CAT

Certificat per a persona física no treballador públic de les Administracions públiques

Tancada
Transparència

Posar a disposició del món local una bústia ètica de denúncia

Tancada

Tal i com fixa la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (DOUE 26/11/2019), els Estats membres han de vetllar per a que les entitats jurídiques públiques (i també les privades) estableixin els canals i procediments de denúncia interna i de seguiment previstos a la directiva (art.8).

En aquest sentit, a 17 de desembre de 2021 finalitza el termini de transposició de la directiva, i des de l’AOC, i en el transcurs de l’any 2021, estarem atentents al model de transposició de la directiva, i treballarem amb l'objectiu de posar a disposició dels ens locals d’una solució de bústia ètica de denúncia anònima.

ESTAT: servei de bústia ètica ja en licitació al perfil del contractant, i paral·lelament ja disposem de la llista tancada d’entitats pilot (que començarem a atendre a primer trimestre 2022, per a seguir en "obert" a la resta d'ens locals que ho sol·licitin un cop finaliitzat el pilotatge)

Transparència

Potenciació de la plataforma de participació ciutadana “Decidim Catalunya"

Tancada

Es voluntat de l'AOC (a partir de la XGT), impulsar el servei Decidim Catalunya per garantir que tots els governs locals de Catalunya tinguin les eines per desenvolupar processos de participació ciutadana per donar compliment a la Llei de Transparència de Catalunya, amb un servei compartit, col·laboratiu i sense cost pels ens usuaris, amb especial èmfasi en la realitat dels municipis petits. 

Durant el transcurs de l'any 2021, es preveu preparar els plecs de contractació corresponents, licitar, i iniciar el projecte pilot del servei.

ESTAT: a desembre de 2021 ja es disposa de la plataforma a Preproducció i ja s'ha iniciat el pilotatge (formacions a pilots). Respecte a la licitació està publicada al perfil del contractant de l'AOC.

Transparència

Incrementar l'ús del portal de dades obertes (amb autogestió)

Tancada

El portal de dades obertes que s'ofereix amb els Serveis de Govern Obert, permet una modalitat "autogestió", que facilita als ens publicar les seves pròpies dades (amb multitud de recursos gràfics i mapes), i per tant incrementar la reutilització de les dades, i alhora automatitzar "en origen" els ítems del portal de transparència.

En el transcurs de l'any 2021 des del servei de Govern Obert es vol potenciar el nombre d'ens locals que sol·licitin el servei (dades obertes amb autogestió), arribant a un mínim de 25 ens que publiquin conjunts de dades pròpies.

ESTAT: a 27 de desembre de 2021 ja són 32 els ens locals que estan publicant dades obertes autogestionades, per tant s'han superat els 25 ens definits en l'objectiu.

Transparència

Incrementar l'ús del portal de transparència als ens locals dependents

Tancada

Els portals de transparència al món local són una realitat pel conjunt d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions, però si ens fixem en els ens locals dependents (sobretot dependents dels ajuntaments), encara hi ha molta feina per a fer, doncs un elevat nombre d'aquests ens dependents ni tant sols disposa de portal. 

Durant el transcurs de l'any 2021, es vol potenciar el volum d'ens dependents que disposen de solució de transparència, i en el cas del portal AOC - XGT treballar per aproximar-nos als 230 ens dependents que el tinguin disponible.

ESTAT: a finals de desembre de 2021 s'identifiquen 223 ens locals dependents que ja disposen del portal de transparència de l'AOC, així com 122 ens que tenen portal mitjançant solució pròpia. Globalment un increment de portals als ens dependents superior al 15%

Tot i això encara hi ha 400 ens locals dependents identificats sense portal de transparència, de manera que durant l'any 2022 es proposa seguir treballant en aquest objectiu, fomentant la necessitat que els ens locals dependents disposin de portals (sigui a l'entorn del seu ens matriu, amb solució pròpia, o la proposada AOC-XGT). Per a fer-ho caldrà reforçar tasques de caràcter comunicatiu, formatiu i d'acompanyament.

Transparència

Fomentar visualitzacions més comprensibles al portal de transparència

Tancada

Una necessitat clau per a millorar la publicitat activa als portals de transparència és disposar d'informació actualitzada, accessible, correctament estructurada i fàcilment comprensible per a la ciutadania.

A tal efecte des del servei estem treballant en millorar el format de la informació que publiquem, i durant l'any 2020 vam crear els mòduls disponibles d'organització política o d'indicadors econòmics.

Durant el transcurs de l'any 2021, i més enllà de seguir potenciant millores en aquesta línia, es vol potenciar que el nombre d'ens que usen aquestes noves solucions de publicitat activa (mòdul d'organització política i/o indicadors econòmics) augmenti, arribant a finals d'any a un mínim de 120 ens que les tinguin en ús.

ESTAT: a desembre de 2021 són 146 els ajuntaments que mostren actius aquests mòduls als seus portals de transparència (per tant dades superiors als 120 ens locals usuaris planificats).
Tot i això hi ha encara molt camí per a recòrrer, i durant l'any 2022 es preveu seguir impulsant l'ús d'aquests dos mòduls, així com desenvolupar una adaptació del "mòdul d'organització política" per a què pugui ser usat també per consells comarcals i diputacions usuàries del portal AOC-XGT si així ho desitjen.

Transparència

Plataforma de dades obertes: redisseny gràfic del portal genèric de dades obertes

Tancada

Actualment els portals de dades obertes presenten una imatge gràfica basada en una plantilla de liferay semblant a la línia del portal de transparència.

En canvi, el portal https://dadesobertes.seu-e.cat/ que és la matriu de CKAN on es creen tots les dades que després es publiquen als "n" portals, té un disseny poc atractiu i antic. Amb tot, és objecte d'aquesta tasca fer un redisseny gràfic del portal genèric de dades obertes, per a fer-lo més atractiu i usable.

Transparència

Plataforma de dades obertes: preparar al portal de dades obertes la possibilitat de classificar datasets segons ODS

Tancada

Durnat aquest 2022 cal preparar el portal de dades obertes perquè ofereixi la possibilitat de classificar datasets segons ODS

Aquesta és una tasca vinculada amb l'eix 3: Governaça de dades (OGP Catalunya)

Transparència

Plataforma de dades obertes: avançar en el foment de més i millors conjunts de dades pel món local

Tancada

La plataforma de dades obertes ha d'avançar amb més i millors conjunts de dades i es proposa treballar el les següents tasques:

 • Fer que els ítems manuals estructurats generin datasets als portals dels ens locals
 • Treballar en la identificació de nous conjunts de dades del món local
 • Col·laborar amb ens supramunicipals per a crear conjunts de dades de valor pel món local
Transparència

Portal de transparència: revisió global d’accessibilitat i de llenguatge inclusiu

Tancada

Durant l'any 2022 es proposa fer una revisió global de tot el portal per millorar-ne l’accessibilitat, així com també fer una revisió del llenguatge per a adequar-lo a nivell de llenguatge inclusiu.

Transparència

Portal de transparència: fomentar millores globals en gestió de la informació i les visualitzacions

Tancada

Una de les necessitats detectades al portal de transparència és el foment de visualitzacions per aproximar la transparència a la ciutadania. A més a més, cal fomentar una visió global al territori (és a dir, mòduls comuns), i en la mesura del possible basats en dades automàtiques.

Aquest objectiu vol avançar en aquesta línia, amb tasques que han de permetre millorar a mitjà termini els continguts (en qualitat i proximitat a la ciutadania) que es mostren. I es vol avançar en els següents àmbits:

 • Avaluar i dissenyar nous mòduls que fomentin una millora en les visualitzacions de la informació
 • Crear un espai al portal per a publicar la informació d’entitats sector públic que no tenen portal de transparència pròpia
 • Definir una guia del portal per als ens locals dependents, que els ajudi a conèixer les seves obligacions i fer un ús més productiu del portal
Transparència

Portal de transparència: avançar l'actualització i millora dels ítems existents, i identificació de noves necessitats

Tancada

Els ítems disponibles al portal de transparència van evolucionant amb el temps, de manera que cal anar-los ajustant a la normativa vigent, i avançar tot el possible en automatitzacions dels mateixos.
Així doncs aquest objectiu 2022 inclou les següents tasques:

 • Treball continuat d’ajust dels diferents ítems del portal al Decret 8/2020
 • Identificar i automatitzar ítems existents (per exemple el registre de factures via e-FACT amb estats, o el registre de convenis de col·laboració)
 • Revisió de les necessitats dels ens, i requeriments normatius per anar avançant en la creació de nous ítems (preferiblement automàtics, com per exemple : el gestor de representacions)
Transparència

Potenciació de la sindicació de conjunts de dades AOC amb el portal de la Generalitat

Tancada

El portal de dades obertes AOC disposa de diferent informació del món local que pot tenir ser d'interès de sindicar amb la solució de portal de dades obertes que disposa la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, si l'any 2019 es van sindicar 5 conjunts de dades, per aquest 2020 es proposa arribar a una vintena de conjunts de dades compartits. Cal destacar que aquests conjunts de dades del món local quedaran així també púbics a datos.gov i al European Data portal.

Transparència

Seguiment de la col·laboració de l'AOC en els diferents grups de treballs de la Xarxa de Governs Transparents (XGT)

Tancada

Objectiu

Durant aquest 2020 es preveu seguir participant en els diferents Grups de Treball de la Xarxa de Governs Transparents per anar avançant col·laborativament en diferents aspectes claus com ara:

• Preparar nous materials pel foment de la transparència al món local com guies, pels ens locals dependents, transparència i protecció de dades o retiment de comptes
• Col·laborar en els diferents textos normatius en curs
• Revisió dels ítems existents i creació de nous ítems
• Avançar en model d’autoavaluació de la integritat i bon govern
• Col·laborar en la coordinació de la formació al territori a través del GT de formació
• Avançar en un model de participació ciutadana de país a partir del GT Participació
• Fomentar el projecte Decidim Catalunya que impulsa la DG de Participació Ciutadana via el GT de participació

Transparència

Avançar en la creació d’un espai de difusió de bones pràctiques en ús i foment de les dades obertes

Tancada

Objectiu

És evident que l’interès de les administracions públiques en l’ús de les dades obertes s’incrementarà en els propers mesos, sigui per a millorar la divulgació de la informació, per automatitzar des de l’origen o per efectes de compliment de la legalitat. Paral·lelament també creixeran els recursos: models que s’ofereixen per a estandarditzar dades, bones pràctiques en determinats municipis que es podrien compartir, etc.

Així doncs és d’interès per part del servei de Govern Obert de poder oferir un espai al web de l’AOC per a poder explicar bones pràctiques, recollir estàndard i recursos que facilitin als ens locals disposar d’un repositori d’interès per al foment de les dades obertes a la seva organització.

Transparència

Avançar amb més fonts de dades que permetin automatitzar ítems de transparència

Tancada

Objectiu

De dades ni ha en moltes fonts supramunicipals però no totes són òptimes o, en molts casos no estan en format obert.

És objecte de l'AOC seguir avançant en l'obtenció de noves fonts d’informació públiques i privades (o millorar les existents), per així fomentar més fonts de dades que puguin automatitzar-se als ítems del portal de transparència, tot afavorint la qualitat de la informació, la reducció de tasques administratives als ens i la millora de la informació que es mostra a la ciutadania.

Transparència

Fomentar mecanismes que facilitin la transparència des de l’origen

Tancada

Objectiu

Una de les principals necessitats dels portals de transparència és faciltar la seva integració amb back-offce de gestió per automatitzar la información publicada als diferents ítems de transparència.

L’aposta del servei és fomentar l’automatització de la publicació a partir de la informació que l’ens publiqui al seu portal de dades obertes (on disposa de capacitat per autogestionar els conjunts de dades que hi publica).

L’objectiu per aquest 2020 és doncs millorar les actuals solucions d’automatització de dades entre els dos entorns, facilitant una relació més directa entre el portal de DDOO i els ítems de transparència, tot afavorint mecanismes que permetin a l’entorn de trnasparència gestionar millor les dades que relaciona (seleccionar l’ordre de camps, noms de les taules…), d’una manera senzilla i ágil.

Transparència

Incrementar el nombre de conjunt de dades estandarditzats pel món local

Tancada

Objectiu

A 1 gener de 2020 es compta amb 5 conjunts de dades estandarditzats publicats. Es preveu arribar a finals de 2020 amb una oferta d’un mínim de 25 conjunts estandarditzats pel món local.

Transparència

Fomentar l’ús del portal de dades obertes AOC al món local

Tancada

Objectiu

A 1 gener de 2020 hi ha 12 ens que publiquen dades obertes pròpies amb solució AOC que permet autogestió. Es preveu per aquest 2020 com a mínim duplicar aquesta dada.

Transparència

Fomentar l’enviament de correus als editors del portal amb el recull de l’estat d’actualització del seu portal

Tancada

Objectiu

El portal de transparència disposa d’un quadre de comandament intern que dóna informació sobre l’estat d’emplenament (ítems emplenats, buits, propers a caducar...), però l’accés per part dels treballadors públics (editors del portal), al quadre és baixa.

Seguint el criteri de més proactivitat en la informació, durant aquest 2020 es preveu fer arribar via sistema de subscripció (per correu electrònic) als editors del portal l’estat detallat de l’entorn que gestionen.

Transparència

Fomentar la transparència proactiva vers la ciutadania

Tancada

Objectiu

L’ítem “Convocatòries de personal” és amb diferència l’ítem més consultat per la ciutadania al conjunt de portals de transparència. En aquest sentit es proposa avançar en sistemes que permetin a la ciutadania poder-se subscriure (des del portal de transparència) a informació convocatòries de personal (amb col·laboració amb CIDO – Diputació de Barcelona), de manera totalment proactiva.

Paral·lelament, una segona derivada d'aquesta tasca, serà una millora en la imatge gràfica de la informació associada a convocatòries de personal que es dona des del portal de transparència.

Transparència

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores en els indicadors de gestió econòmica municipal

Tancada

Objectiu

Desenvolupar i posar a disposició dels ajuntaments d’un nou mòdul al portal de Govern Obert i Transparència amb diferents indicadors de gestió econòmica, amb l’objectiu que, en un format gràfic, entenedor i proper, es faciliti a la ciutadania la consulta d’informació vinculada a la gestió econòmica d’un ens.

L’activació del mòdul ha de facilitar visualitzar al portal un seguit d’indicadors, concretament:

• Pressupost
• Endeutament
• Inversions
• Càrrega fiscal
• Liquidació d’ingressos i despeses
• Superàvit / dèficit

Amb la possibilitat de visualitzar-ne l’evolució els darrers 5 anys, conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure’ns l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya.

Transparència

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores als ítems associats amb organització municipal

Tancada

Objectiu:

Aproximar la transparència a la ciutadania a partir de la millora de la i informació relativa als ítems relacionats amb "organització municipal". Concretament:

• Cartipàs i organització política
• Càrrecs electes
• Grups polítics / municipals
• Òrgans de govern i funcions
• Alts càrrecs i càrrecs eventuals

Aquesta millora passa pel desenvolupament i posada en marxa d’un nou mòdul que permetrà als ens locals informar tots aquests ítems d’una manera més dinàmica, clara i intuïtiva per a la ciutadania, amb la possibilitat de millors recursos gràfics, així com la descàrrega de les dades en format obert.

Transparència

Augmentar l'automatització d'ítems actuals o de nova creació

Tancada

El conjunt  d'ítems disponibles als portals de transparència ja supera els 140. Aquests es classifiquen en dues grans categories, de caràcter manual, i de caràcter automàtic. Aquests darrers generen menys feina de publicació i asseguren la disponibilitat de dades a la ciutadania. Per tant en el seu conjunt faciliten la publicitat activa de la informació. 

Durant el transcurs de l'any 2021 es vol treballar en augmentar el nombre d'ítems automàtics (amb dades obertes o mitjançant redireccions) existents en la oferta dels portals de transparència. Sigui millorant ítems existents o nous, amb l'objectiu d'arribar a finals d'any a una oferta de 65 ítems automatitzats.

ESTAT: a desembre de 2021 es dona per a complert l'objectiu amb 67 ítems automatitzats.

VALId

Integració del signador per emprar TCAT-N

Tancada

Integrar el servei amb el signador centralitzat del Consorci, amb l'objectiu de desplegar certificats de treballador públic al núvol (TCAT-N), de forma que es pugui signar des del portasignatures i d'altres aplicacions integrades amb el signador

Via Oberta

Incorporació de la consulta del Distintiu Medio Ambiental al Catàleg de dades i documents interoperables

Tancada

Incorporació de la consulta del Distintiu Medio Ambiental de la DGT al catàleg de dades i documents interoperables

Via Oberta

Incorporació de la Base de Dades Nacional de Subvencions al Catàleg VO

Tancada

Incorporar la consulta a la Base de Dades Nacional de Subvencions al catàleg de dades i documents interoperables

Via Oberta

Detecció de nous serveis d'alta demanda per la incorporació al catàleg de dades i documents interoperables

Tancada

Detecció de dades i documents necessaris per a la tramitació de procediments administratius que actualment no es troben al catàleg de dades i documents interoperables, per tal d'iniciar els contactes necessaris per a conèixer la possiblitat real de la seva posada a disposició.

Via Oberta

Actualització de les Cartes de Servei

Tancada

Manteniment de les cartes de servei existents i creació de les mateixes pels nous serveis disponibles.

Via Oberta

Actualització dels serveis de Renda per permetre les consultes d'IRPF 2021

Tancada

Actualització dels serveis de Renda de l'Agència d'Administració Tributària per permetre que a la finalització de la campanya de la renda estiguin disponibles les consultes d'IRPF 2021 i disponible la informació del darrer exercici.

Via Oberta

Estudi de l'inici de la migració dels consums de la TGSS als nous serveis del Ministeri

Tancada

Iniciar la migració dels consums de la TGSS als nous serveis del Ministeri

Via Oberta

Realització d'auditories als ens consumidors

Tancada

Realització d'auditories als ens consumidors dels diferents serveis de Via oberta, per a verificar el compliment dels requeriments legals  i dotar de major fiabilitat i seguretat els intercanvis de dades i documents que es produeixen. Aquestes auditories poden ser requerides a petició dels emissors o a voluntat del CAOC en funció de les consultes realitzades.

Via Oberta

Migració autoritzacions ens consumidors DGT (ATEX5) als nous serveis de la DGT

Tancada

Planificar i gestionar la migració de les autoritzacions dels ens que consueixen els serveis ATEX5 de la DGT als nous serveis de la DGT a través de la Plataforma d'Intermediació de dades, per evitar que la discontinuitat d'ATEX5 afecti als ens consumidors.

Via Oberta

Auditories periòdiques de consum de les dades

Tancada

Auditories INSS, DGP, IDESCAT.
Realització, acompanyament i gestió de totes les auditories mensuals de l'INSS, DGP, IDESCAT i altres ens emissors de la informació.

Via Oberta

Suministro de Información IRPF 2020

Tancada

Gestionar i planificar el desenvolupament dels nous serveis de renda de l'AEAT per adaptar-los als suministros d'informació de la renda 2020. Els nous serveis de certificats d'IRPF comporten una transformació profunda en relació als exercicis anteriors que comporten nous desenvolupaments i integracions.

Via Oberta

Detecció de nous serveis d'alta demanda per la incorporació al catàleg de dades i documents interoperables

Tancada

Detecció de dades i documents necessaris per a la tramitació de procediments administratius que actualment no es troben al catàleg de dades i documents interoperables, per tal d'iniciar els contactes necessaris per a conèixer la possiblitat real de la seva posada a disposició.

Via Oberta

Dinamitzar l'ús dels serveis de Via Oberta al món local (Formacions)

Tancada

Pla de dinamització del servei Via Oberta 2021: Realitzar activitats de formació adreçades als municipis per tal d'assolir la implantació de la interoperabilitat en els seus procediments administratius.

Via Oberta

Adaptació del serveis de l'AEAT a les modificacions de l'emissor

Tancada

Gestiona, actualitzar i comunicar els canvis que ha introduït l'AEAT pel consum de les dades tributàries: Nous formularis, nous convenis i noves tramesses d'informació mitjançant la seva seu electrònica.

Via Oberta

Incorporar els serveis de la DGT (PID) al Catàleg de Dades i documents Interoperables

Tancada

Posar a disposició del catàleg de dades i documents interoperables els nous serveis de la DGT que es presten a través de la plataforma d'intermediació de dades, impulsar els nous consums a través del CAID i inciar la migració dels consums que actualment es consumeixen a través de la DGT (ATEX).

Via Oberta

Incorporar el servei de Renda Garantida de la Ciutadania al catàleg de dades i documents interoperables

Tancada

Incorporar al catàleg de dades i documents interoperables un primer servei que respongui si un ciutadà o ciutadana està rebent la Renda Garantida de la Ciutadania i treballar de cara a l'any 2022 per a que Generalitat estigui en disposició d'oferir tot el producte de RGC.

Via Oberta

Facilitar l'ús de la interoperabilitat en la Preinscripció escolar obligatòria

Tancada

Assessorament i gestió de les consultes d'Interoperabilitat per la preinscripció escolar obligatoria. Seguiment i propostes de millora per la convocatòria 2021-2022

Via Oberta

Incorporar la consulta del "Número d'Afiliació TGSS" al Catàleg de Dades i documents Interoperables

Tancada

Incorporar la consulta de les dades del Número d'Afiliació de la Seguretat Social com a servei del catàleg de dades i documents interoperables.

Via Oberta

Registre de Parelles Estables al Catàleg de dades i documents interoperables

Tancada

Incorporació de la consulta al Registre de Parelles Estables al Catàleg de dades i documents interoperables

Via Oberta

Actualització de les Cartes de Serveis

Tancada

Manteniment de les cartes existents, elaboració de noves, incorporació de noves modalitats

Via Oberta

Adaptar els serveis de Renda a les modificacions de l'exercici fiscal 2022

Tancada

Adaptar els serveis de renda de les persones físiques a les modificacions anuals de l'exercici fiscal 2022, per tal de facilitar els consums a les administracions catalanes consumidores.

 

Via Oberta

Creació i posada a Disposició dels nous serveis del Registre Civil (DICIREG)

Tancada

Actualització dels serveis de defunció, naixement i matrimoni als nous serveis de Registre Civil, donat que les modalitats actualment prestades per la plataforma d'intermediació no contemplen les noves inscripcions.

Via Oberta

Dissenyar un formulari de sol·licitud per un procediment d'alta demanda

Resolta

Redactar un formulari de sol·licitud amb la normativa preemplenada per a ajudar a les administracions locals a obtenir autoritzacions per un procediment d'alta demanda o impacte, que a la vegada els serveixi de model per a sol·licitar autoritzacions per altres procediments. 

Via Oberta

Creació i posada a Disposició al Catàleg les dades de l'històric de Residència d'estrangers (DGP)

Tancada

Creació i posada a Disposició al Catàleg les dades de l'històric de Residència d'estrangers (DGP)