Full de ruta Via Oberta

Resum Estat Data estimada Descripció

Adaptació del serveis de l'AEAT a les modificacions de l'emissor

Tancada

Gestiona, actualitzar i comunicar els canvis que ha introduït l'AEAT pel consum de les dades tributàries: Nous formularis, nous convenis i noves tramesses d'informació mitjançant la seva seu electrònica.

Suministro de Información IRPF 2020

Tancada

Gestionar i planificar el desenvolupament dels nous serveis de renda de l'AEAT per adaptar-los als suministros d'informació de la renda 2020. Els nous serveis de certificats d'IRPF comporten una transformació profunda en relació als exercicis anteriors que comporten nous desenvolupaments i integracions.

Incorporar la consulta del "Número d'Afiliació TGSS" al Catàleg de Dades i documents Interoperables

Tancada

Incorporar la consulta de les dades del Número d'Afiliació de la Seguretat Social com a servei del catàleg de dades i documents interoperables.

Facilitar l'ús de la interoperabilitat en la Preinscripció escolar obligatòria

Tancada

Assessorament i gestió de les consultes d'Interoperabilitat per la preinscripció escolar obligatoria. Seguiment i propostes de millora per la convocatòria 2021-2022

Detecció de nous serveis d'alta demanda per la incorporació al catàleg de dades i documents interoperables

En Progres

Detecció de dades i documents necessaris per a la tramitació de procediments administratius que actualment no es troben al catàleg de dades i documents interoperables, per tal d'iniciar els contactes necessaris per a conèixer la possiblitat real de la seva posada a disposició.

Dinamitzar l'ús dels serveis de Via Oberta al món local (Formacions)

En Progres

Pla de dinamització del servei Via Oberta 2021: Realitzar activitats de formació adreçades als municipis per tal d'assolir la implantació de la interoperabilitat en els seus procediments administratius.

Actualitzar l'adhesió al Conveni Marc d'Interoperabilitat de les administracions consumidores

En Progres

Impulsar la redacció d'una nova versió del Conveni Marc d'Interoperabilitat, adaptada als requeriment de la Llei 40/2015 i a la normativa d'Interoperabilitat, per a promoure la nova signatura del conveni per part de totes les administracions consumidores.

 

Actualització de les Cartes de Serveis

En Progres

Manteniment de les cartes existents, elaboració de noves, incorporació de noves modalitats

Incorporar els serveis de la DGT (PID) al Catàleg de Dades i documents Interoperables

Tancada

Posar a disposició del catàleg de dades i documents interoperables els nous serveis de la DGT que es presten a través de la plataforma d'intermediació de dades, impulsar els nous consums a través del CAID i inciar la migració dels consums que actualment es consumeixen a través de la DGT (ATEX).

Auditories periòdiques de consum de les dades

En Progres

Auditories INSS, DGP, IDESCAT.
Realització, acompanyament i gestió de totes les auditories mensuals de l'INSS, DGP, IDESCAT i altres ens emissors de la informació.

Incorporació de la consulta del Distintiu Medio Ambiental al Catàleg de dades i documents interoperables

En Progres

Incorporació de la consulta del Distintiu Medio Ambiental de la DGT al catàleg de dades i documents interoperables

Incorporació de la Base de Dades Nacional de Subvencions al Catàleg VO

En Progres

Incorporar la consulta a la Base de Dades Nacional de Subvencions al catàleg de dades i documents interoperables