Full de ruta Registre Unificat (MUX)

Resum Estat Data estimada Descripció

Migració serveis AOC DESAL+MUX3

En Progres

Migrarem tots els serveis AOC, d'acord al nou escenari desenvolupat, de manera que els documents associats als assentaments s'ubicaran al nou DESAL al núvol.
D'aquesta manera, cal integrar tots els serveis AOC amb DESAL i MUXv3.
Al darrer trimestre del 2021 s'integrarà Valisa, com a pilot.
Any 2022: resta de serveis AOC. En paral·lel, s'oferirà als proveïdors externs la documentació per a que iniciïn l'actualització de la integració actual que tenen amb MUX.

Client Java: https://llicenciesaoc.sharepoint.com/sites/DESAL_MUXv3/Documents%20compartits/Forms/AllItems.aspx (aoc-desal-client-0.0.8_2022_05_11)

Document d'integració DESAL: https://llicenciesaoc.sharepoint.com/:w:/r/sites/DESAL_MUXv3/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2BAFF708-AF23-43E8-B94E-0AD9714DA837%7D&file=DI%20-%20DESA%27L%20v1.1.docx&action=default&mobileredirect=true

Document d'integració MUXv3: https://llicenciesaoc.sharepoint.com/:w:/r/sites/DESAL_MUXv3/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC9BAED20-E3E2-4CA3-AE54-2AE2D9354658%7D&file=DI%20-%20MUXV3.docx&action=default&mobileredirect=true