Full de ruta Portasignatures

Resum Estat Data estimada Descripció

Autogestió d'usuaris del Portasignatures (Integració amb EACAT)

En Progres

Cal que els ens usuaris del servei puguin autogestionar les altes, baixes i modificacions d'usuaris des de la configuració pròpia d'EACAT.

Formalitzar altes existents

En Progres

Cal que tots els ens que han anat demanant usuaris els darrers anys, formalitzin l'alta al servei.

 

Afegir Portasignatures al Formulari d'alta de serveis general

Tancada

Afegirem el servei al formulari d'alta per tal que els ens puguin demanar l'alta formalment a través d'EACAT.

Simplificació del procés de signatura i identificació del Portasignatures

En Progres

Cal simplificar el procés de signatura per tal que sigui el més àgil possible. Durant l'any 2021 (previsiblement primer semestre) integrar el Signador de l'AOC. Mentre no estigui, afegirem altres alternatives, com el Viafirma Desktop.