Full de ruta Portasignatures

Resum Estat Data estimada Descripció

Simplificació del procés de signatura i identificació del Portasignatures

En Progres

Cal simplificar el procés de signatura per tal que sigui el més àgil possible. Durant l'any 2021 (previsiblement primer semestre) integrar el Signador de l'AOC. Mentre no estigui, afegirem altres alternatives, com el Viafirma Desktop.

Autogestió d'usuaris del Portasignatures (Integració amb EACAT)

En Progres

Cal que els ens usuaris del servei puguin autogestionar les altes, baixes i modificacions d'usuaris des de la configuració pròpia d'EACAT.

Afegir Portasignatures al Formulari d'alta de serveis general

Tancada

Afegirem el servei al formulari d'alta per tal que els ens puguin demanar l'alta formalment a través d'EACAT.

Formalitzar altes existents

En Progres

Cal que tots els ens que han anat demanant usuaris els darrers anys, formalitzin l'alta al servei.

 

Integració Portasignatures amb Signador

Oberta

Actualment el Portasignatures utilitza un sistema propi per portar a terme les signatures dels documents. Es requereix que el sistema de signatura utilitzat sigui el comú que està integrat a la resta de serveis del Consorci, i que oferim al conjunt de les Administracions Públiques Catalanes.