Full de ruta VÀLID

Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Desplegament nou VALid

En Progres

Durant el 2019 es produirà un refactoring del programari del Servei VALid, amb l'objectiu de millorar la seva disponibilitat. El nou VALid inclourà un redisseny de la interfície d'usuari, integració amb la nova versió de Cl@ve i d'altres funcionalitats requerides per les aplicacions que en fan ús.