Full de ruta e-NOTUM

Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Integració a eNOTUM de les empreses agregadores de Notificacions

Oberta

Estem treballant en la possibilitat d’oferir a les empreses agregadores de Notificacions la integració a les consultes massives dels seus clients.
Abans d'avançar tecnològicament en el projecte, ens caloria aclarir la cobertura jurídica.
Mar Batalla Ens pots ajudar?
I l'altra pregunta és: Veuries viable que l'AOC audités els consums? Podem?

Una vegada haguem aclarit aquest tema organizarem una sessió amb les empreses que tenim detectades per tal de presentar-els-hi un esborrany del que podriem arribar tecnológicamente a fer perquè valorin si els hi quadra i escoltar-los.

Gràcies

Avaluar eliminar l'opció de persona vinculada a notis per PJ

Oberta

Consultat amb el Dani Martinez els certificats de persona vinculada que existeixen actualment, em comenta que sí que n’hi ha (Camerfirma, ACA, Firmaprofesional).... El tema és que @firma no reconeix aquest tipus de certificats com a un tipus concret (són certificats de persona física). Es a dir, que per @firma hi ha certificats de persona física, de representant i d’empleat públic però no hi ha certificats de persona vinculada com a tals.

En aquest sentit, aquesta opció no permet a la persona vinculada accedir amb certificat de persona vinculada, i només es permet l'accés si s'indica com a nivell d'accés BAIX i accedeix amb paraula de pas.

Caldria veure qui fa servir aquesta opció i analitzar si la podem eliminar, pq no crec que tingui sentit ja.

Possibilitat de subscripció a avisos per empleat públic

Oberta

Estudiar la possibilitat d'enviament d'un correu-e al treballador públic que ha creat la noti indicant el canvi d'estat de la mateixa.

es podria fer:

  • empleat que ha creat la noti
  • empleats del dept. on s'ha creat la noti
  • subscripció a comunicacions de canvi d'estat per cada noti

Cal valorar-ho.

Revisió protecció dades personals funcionament plataforma

Oberta

Integració amb Dehú

En Progres

Canvis funcionals eNOTUM per integrar-se amb Dehú

Oberta

Enotificacions grans - enllaç amb info (Aj.Bcn)

Oberta

Pendent incorporació nou recurs tècnic

Avaluar vinculació eNOTUM-Espai docs. per a docs grans de la Gene

Oberta

Integració amb Representa

Oberta

Desenvolupament de la integració amb Representa per possibilitar la recepció de notificacions en nom d'un altra persona a la que es representa.

Nova orientació de la visualització del servei des del punt de vista del ciutadà

Oberta

Canvi funcional/tècnic del servei per a modificar la visió actual orientada a les notificacions per ens, a la nova orientació a les notificacions del ciutadà

Millores evidència

Oberta

Tiquet pare que engloba totes les millores a avaluar i realitzar o no. Compte que algunes fan referència a comunicacions i altres a notificacions. Caldria intentar unificar al màxim.